اخبار برگزیده

گیر تو ام...

ععاشقانه جدایی

گـیـــرم تـمـام دنـیـا بـگـویـنــد مـا مـال هــم
نـیـسـتـیــم
مــابـه درد هـم نـمــیـخـوریـم
گـیـــرم بـرای زیـر یـک سـقـف رفـتـن
عـشـق ، اخـریـن مـعـیـار ایـن جـمـاعـت بــاشـد
گـیـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرام بـاشـد
عـجـیـب بـاشـد
بـاور نـکـردنـی بـاشـد
گـیـــرم تـا اخـر عـمـر تـنـهـا بـمـانـم
گـیـــرم هــرگـز دسـتـانـت در دسـتـانـم قـفـل
نـشـود
مـــــن امـا
گـیـــر ایـن گـیـــــرها نــیـسـتــم
من تــا ابـد
گـیـر چــشـمـان تــوام
گیر دوســت داشـتـنـت!

گیر تو ام...

گیر تو ام...

گیر تو ام...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها